Wolkom op de VoLANGteer-website!

It Direktoraat Generaal Underwiis en Kultuer finansieret yn de perioade 2008-2010 it VoLANGteer-projekt. It rint yn it Nederlânske Fryslân en it Galisyskke Galisië.

It projekt makket diel út fan it programma "in libben lang leare" fan de Europeeske Kommisje.

Utfierd wurdt it projekt troch de universiteit fan Santiago de Compostela, de Afûk yn Ljouwert, it sintrum foar libbenslang learen GIP yn Frankryk en IDEC yn Grikelân.